JESTEM OBYWATELEM UE, ALE NIE JESTEM OBYWATELEM POLSKIM. CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, ale nie jesteś obywatelem polskim, możesz głosować w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Musisz być jednak wpisany do stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę.

Masz prawo do udziału w głosowaniu, jeżeli:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończysz 18 lat;
 2. stale mieszkasz na terenie danej gminy;
 3. nie zostałeś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie zostałeś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Dotyczy to również prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rady dzielnicy m. st. Warszawy.

Jeżeli jesteś obywatelem UE, ale nie jesteś obywatelem polskim, nie możesz głosować w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.

Jak mam uzyskać wpis do rejestru wyborców?
Musisz złożyć wniosek w urzędzie gminy, na terenie której stale mieszkasz.  

We wniosku musisz podać:

 1. nazwisko i imiona,
 2. imię ojca,
 3. datę urodzenia,
 4. numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość,
 5. Twój adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku musisz dołączyć:

 1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość;
 2. pisemną deklarację, w której podasz:
 1. swoje obywatelstwo,
 2. adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli dokumenty nie są sporządzone w języku polskim, musisz złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów, składanych przez obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi.

Do kiedy mogę się wpisać do rejestru wyborców?

Przepisy nie określają terminu, do którego musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Powinieneś jednak mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 3 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku.