CZY MAM PRAWO DO GŁOSOWANIA?

Masz prawo do głosowania w wyborach samorządowych, jeżeli jesteś obywatelem polskim i najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat. Musisz także stale mieszkać na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego – czyli gminy, powiatu lub województwa. 

Stałe zamieszkanie musi być potwierdzone wpisem do stałego rejestru wyborców gminy, w której stale zamieszkujesz. Dotyczy to także prawa udziału w głosowaniu w wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy.

 

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej i nie jesteś obywatelem polskim, masz prawo głosowania w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Musisz jednak stale mieszkać na obszarze danej gminy i być wpisany do stałego rejestru wyborców.

Nie mają prawa głosowania osoby:

  1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  2. pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  3. ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie prawomocnym orzeczeniem sądu.