CHCĘ PRACOWAĆ W KOMISJI WYBORCZEJ. CO POWINIENEM ZROBIĆ?

Możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji - oraz masz prawo do głosowania - czyli:

1) jesteś obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat;
3) nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej ale nie jesteś obywatelem polskim, także możesz być kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że:

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat,
2) jesteś w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa,w ktorym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji,
3) nie jesteś pozbawiony prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jesteś obywatelem.

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie powinieneś zgłosić bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Możesz być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

Nie możesz być członkiem komisji, jeżeli jesteś:

  1. kandydatem w wyborach,
  2. pełnomocnikiem wyborczym,
  3. pełnomocnikiem finansowym,
  4. mężem zaufania lub obserwatorem społecznym,

a także jeżeli jesteś w stosunku do kandydata w wyborach:

- małżonkiem, jego ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym),

- synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym),

- rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia.

Osoby będące w stosunku do kandydata osobami spokrewnionymi, mogą być członkami komisji na obszarze:
1. innej jednostki samorządu terytorialnego, niż ta, w której kandydują osoby z nimi spokrewnione, albo
2. tej samej jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że komisja nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona. Nie dotyczy to jednak osób spokrewnionych z kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co oznacza, że osoby te nie mogą być członkami komisji w danej gminie.

W każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się dwie komisje obwodowe, tj. obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania i obwodową komisję wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania.

Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania wykonuje swoje obowiązki w dniu głosowania od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godz. 6.00, do czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny wyborczej i protokolarnego przekazania dokumentów z głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania wykonuje swoje obowiązki od czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania urny i protokolarnego przekazania jej dokumentów z głosowania, do czasu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia protokołu głosowania, podania do publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, przekazania protokołu terytorialnej komisji wyborczej, przekazania w depozyt urzędnikowi wyborczemu dokumentów z wyborów oraz po zatwierdzenia przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców komisarze wyborcze, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się 9 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w 30 dniu przed dniem wyborów.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody danej osoby na kandydowanie.

W obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się komisje w składzie 6 osób spośród kandydatów, zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Ponadto należy zauważyć, że:

- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.;

- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych;

- przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na radnych obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu wyborczego. Jednakże ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów.