GŁOSOWANIE W SZPITALACH, SANATORIACH, DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH

Jeśli w dniu wyborów będziesz przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, zostaniesz wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania utworzonego w tej jednostce i będziesz mógł głosować w tym obwodzie, pod warunkiem, że będzie tam utworzony obwód głosowania. Dyrektor jednostki powiadomi Cię o umieszczeniu  w spisie wyborców.

Na takich samych zasadach będziesz mógł głosować, przebywając w domu studenckim lub zespole domów studenckich,  pod warunkiem, że będzie tam utworzony obwód.

Jeśli jesteś wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach, zostaniesz z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Jeżeli przybędziesz do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będziesz mógł głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.