CO TO JEST SPIS WYBORCÓW?

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania.

Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Jeżeli chcesz zagłosować poza miejscem miejscem swojego zamieszkania, możesz dopisać się do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywał czasowo w dniu głosowania. 

Masz na to czas do 8 października 2019 r.

Dopisanie do spisu wyborców umożliwi Ci głosowanie tylko w najbliższych wyborach.