CZY MAM PRAWO DO GŁOSOWANIA?

W wyborach do Sejmu i Senatu w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do głosowania będziesz miał, jeśli jesteś obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat.

Czynne prawo wyborcze posiada także obywatel polski mieszkający stale za granicą.

Pamiętaj! Nie ma prawa wybierania osoba:

  • pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
  • ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.