CHCĘ PRACOWAĆ W KOMISJI WYBORCZEJ. CO POWINIENEM ZROBIĆ?

Możesz być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz masz prawo do głosowania - czyli:

 • jesteś obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat;
 • nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej powinieneś zgłosić bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach, albo w urzędzie gminy. 

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Możesz być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

Nie możesz być członkiem komisji, jeżeli jesteś:

 • kandydatem w wyborach,
 • komisarzem wyborczym,
 • pełnomocnikiem wyborczym,
 • pełnomocnikiem finansowym,
 • urzędnikiem wyborczym,
 • mężem zaufania lub obserwatorem społecznym,
 • w stosunku do kandydata w wyborach:

- małżonkiem, jego ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym),

- synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym),

- rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia,

w sytuacji, gdy kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja. 

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu są powoływane spośród wyborców przez komisarzy wyborczych, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

 • 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
 • 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;
 • 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;
 • 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w 30 dniu przed dniem wyborów, czyli 13 września 2019 r. 

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody danej osoby na kandydowanie.

W obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się komisje w składzie 5 osób spośród kandydatów, zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Uwaga! Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców (gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej). Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy

Ponadto należy zauważyć, że:

- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji.;

- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów w wyborach do Sejmu lub określonego kandydata w wyborach do Senatu;

- przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów w wyborach do Sejmu lub kandydata w wyborach do Senatu obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu wyborczego. Jednakże ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów.

Ile wynosi dieta?

Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta. Przewodniczący obwodowych komisji wyborczych otrzymają po 500, zastępcy przewodniczących - po 400, a członkowie tych komisji - po 350 zł.