W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIANY JEST SPIS WYBORCÓW?

Pomiędzy 21 a 8 dniem przed dniem wyborów możesz sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, czy Twoje nazwisko jest uwzględnione w spisie. Konieczny jest Twój pisemny wniosek w tej sprawie.

Gmina odpowie Ci, że jesteś ujęty w spisie wyborców, albo że w nim nie figurujesz (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), lub że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Jeżeli sobie tego zażyczysz, informacja ta będzie potwierdzona na piśmie.

W spisie wyborców znajdują się :

- wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy, którzy nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu;

- wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek. Taka osoba zostanie wpisana z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęta jest w rejestrze wyborców, sporządzonym dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.

Wyborca zameldowany na pobyt czasowy lub przebywający czasowo, który nie został wpisany do stałego rejestru wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego zameldowania bądź pobytu, zostanie ujęty w spisie wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.