GŁOSOWANIE W WYBRANYM LOKALU OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ, W TYM W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jeżeli jesteś wyborcą niepełnosprawnym, możesz głosować osobiście w lokalu wyborczym w Twoim obwodzie głosowania. Możesz także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W tym celu powinieneś złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Po złożeniu takiego wniosku zostaniesz skreślony ze spisu wyborców w obwodzie, właściwym dla miejsca Twojego stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów.