CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ ZA GRANICĄ?

Tak. Jeśli stale zamieszkujesz za granicą albo przebywasz tam czasowo i chcesz wziąć udział w głosowaniu, powinieneś zgłosić taki zamiar właściwemu konsulowi.

Możesz to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu musisz podać:

• nazwisko i imiona,

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer PESEL,

• adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

• adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),

• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu możesz podać numer ważnego dowodu osobistego.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

Za granicą można głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.