Sprostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących podziału miejsc w obwodowych komisjach wyborczych

2018-09-06

Sprostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących podziału miejsc w obwodowych komisjach wyborczych

W związku z pojawiającymi się w mediach wypowiedziami, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że nie jest prawdą, jakoby Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska nie może zgłosić członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Zgodnie z art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego w skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi maksymalnie 9 osób, w tym:

1) w liczbie nie mniejszej niż 6 - po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa; albo wybrano posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 2,

2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze.

W praktyce dla komitetów wyborczych utworzonych przez te partie polityczne bądź te koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach wybrano radnych do sejmiku województwa albo wybrano posłów do Sejmu, oznacza to gwarancję miejsca w obwodowych komisjach wyborczych (pod warunkiem, że takich komitetów nie będzie więcej niż 6). 

Po 27 sierpnia br., tj. upływie terminu złożenia zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, wiadomym stało się, iż z takiej gwarancji w myśl przepisów prawa mogą skorzystać tylko dwa zarejestrowane komitety wyborcze: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Oznacza to, że pula 6 miejsc w komisjach wyborczych gwarantowanych komitetom wyborczym utworzonym przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, nie zostanie wyczerpana. W tej sytuacji 4 niewykorzystane miejsca powiększą pulę miejsc przeznaczoną do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych, do których należy m.in. Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Liczba miejsc przeznaczonych do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych wzrosła zatem z 3 do 7.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje jednocześnie, iż pełnomocnik wyborczy KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska wystąpił w dniu 20 sierpnia br. z wnioskiem o wyjaśnienie, na jakich zasadach zgłoszeni przez ten komitet kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych będą uczestniczyć w podziale miejsc w tych komisjach.

W odpowiedzi PKW poinformowała tenże komitet, że koalicyjny komitet wyborczy koalicji partii politycznych, która nie utworzyła w tym samym składzie koalicji w ostatnich wyborach do sejmiku województwa lub w wyborach do Sejmu RP, będzie uczestniczył w podziale pozostałych miejsc przeznaczonych do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych.

Nie oznacza to zatem, że KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska nie będzie miała swoich przedstawicieli w obwodowych komisjach wyborczych.

Jednocześnie w powyższym piśmie pełnomocnik KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska zwrócił się z pytaniem, czy utworzenie przez partię Platforma Obywatelska samodzielnego komitetu – obok Komitetu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – zapewni samodzielnemu komitetowi gwarantowane miejsca w obwodowych komisji wyborczych.

PKW wskazała w odpowiedzi, że w przypadku gdyby partia polityczna Platforma Obywatelska RP, wchodząca obecnie w skład koalicji tworzącej koalicyjny komitet wyborczy, utworzyła jednocześnie w tych wyborach komitet wyborczy partii politycznej Platformy Obywatelskiej oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Partii Politycznych Platformy Obywatelskiej RP i Nowoczesnej, to pierwszy z nich miałby miejsca gwarantowane, a drugi uczestniczyłby dodatkowo w podziale pozostałych miejsc przeznaczonych do rozdysponowania wśród pozostałych komitetów wyborczych. Co ważne – odpowiedź na pismo udzielona została w terminie umożliwiającym złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej.

Platforma Obywatelska RP podjęła decyzję, że mimo takiej możliwości, nie powoła – obok koalicyjnego komitetu wyborczego partii politycznych – komitetu wyborczego partii politycznej, co zapewniłoby komitetowi wyborczemu partii politycznej gwarantowane miejsca w obwodowych komisjach wyborczych.

CZYTAJ TAKŻE