Odpowiedzi na pytania zgłaszane w związku z etapem wojewódzkim konkursu „Wybieram Wybory"

2017-03-09

Odpowiedzi na pytania zgłaszane w związku z etapem wojewódzkim konkursu „Wybieram Wybory"

W odpowiedzi na pytania Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj informuje, że w pracach, zgłoszonych do II etapu, dopuszczalne jest nieznaczne przekroczenie limitu znaków typograficznych - do 10 %. To oznacza, że można w pracy użyć do 900 znaków więcej ponad regulaminowe 9 tysięcy.

 

             

Wyjaśniamy również, że prace doręczane w innej formie (np. pocztą, kurierem, osobiście) muszą dotrzeć do delegatury najpóźniej w dniu 27 marca br. do zakończenia jej godzin urzędowania. W przypadku wysłania pracy o jej doręczeniu w terminie decyduje data wpływu do delegatury, a nie data nadania przesyłki.

 

Czy bibliografia i przypisy wliczają się do objętości znaków pracy konkursowej?

Bibliografia i przypisy nie wliczają się do liczby znaków stanowiącej objętość, której nie może przekroczyć praca konkursowa.

Sformułowanie (skan w formacie pdf) oznacza, że praca musi zostać wydrukowana i zeskanowana do formatu pdf?

Praca musi zostać wydrukowana, podpisana i zeskanowana do formatu pdf lub doręczona w oryginale do delegatury o właściwości ogólnowojewódzkiej.

Czy mogą być łacińskie cytaty bo regulamin stanowi, że praca ma być w języku polskim?

Tak, mogą być łacińskie cytaty.

Czy w pracy mogą być użyte zdjęcia?

Nie, w pracy nie należy umieszczać zdjęć.

Czy praca może zawierać wykresy i tabele?

Tak, praca może zawierać wykresy oraz tabele. W przypadku umieszczenia w pracy wykresu lub tabeli znaki użyte w wykresie lub tabeli nie będą wliczały się do ogólnej liczby znaków użytych w pracy.

Jak rozumieć temat drugi, czy mogę opisać wybrane wybory/okres?

Temat drugi „Polskie wybory od odzyskania niepodległości w 1918 r.” ma charakter przekrojowy i porównawczy. Skupienie się zatem na jednym okresie i całkowite pominięcie innych nie wyczerpuje tematu.

Czy praca konkursowa może być napisana odręcznie?

Praca konkursowa może zostać sporządzona odręcznie, pod warunkiem, że będzie czytelna.

Czy związek frazeologiczny "last but not least", może się pojawić w mojej pracy? W regulaminie jest napisane, że praca ma być napisana po polsku, jednak w pytaniach i odpowiedziach, pojawia się pozwolenie na wtrącanie łacińskich zwrotów. Czy pojedyncze wtrącenie takiego związku przekreśla moją pracę?

Wtrącenie zwrotu w innym języku niż język polski nie dyskwalifikuje pracy konkursowej. Jednakże mając na uwadze dbanie o poprawne używanie języka i doskonalenie sprawności językowej uczestników konkursu, zaleca się używanie polskich odpowiedników zwrotów obcojęzycznych.

Czy do liczby znaków, zaliczają się numery przypisów przy słowach/zdaniach/przykładach?

 Numery przypisów nie wliczają się do liczby znaków.

Czy do liczby znaków wlicza się spacje?

Tak, spacje są wliczane do liczby znaków.

Czy w eseju mogę zamieścić przypisy?

Tak. Przyjmujemy, że przepisy w eseju są dopuszczalne. Przywołać tu należy wyjaśnienie prof. Mirosława Bańki z Uniwersytetu Warszawskiego zamieszczone w Poradni Językowej PWN (http://sjp.pwn.pl/slowniki/esej.html): „Przypisy nie są wykluczone w esejach, przeciwnie – wiele esejów je ma. Trzeba jednak pamiętać, że esej to forma dość zróżnicowana: obejmuje odmiany bliskie tekstom naukowym, jak i takie, które należą do publicystyki. Decyzja o użyciu przypisów powinna więc być dostosowana do założonego odbiorcy. Zresztą cytat nie musi się znaleźć w przypisie, można go umieścić w tekście głównym, a źródło wskazać w nawiasie.”

CZYTAJ TAKŻE