GŁOSOWANIE W SZPITALACH, DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADACH KARNYCH I ARESZTACH ŚLEDCZYCH

Jeżeli w dniu wyborów będziesz przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, będziesz mógł w nim zagłosować - ale tylko pod warunkiem, że placówka ta znajduje się w tym samym województwie co gmina, w której jesteś wpisany do rejestru wyborców.  Dyrektor danej jednostki powiadomi Cię, że zostałeś wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania utworzonego w takim miejscu.

Wyborcy, którzy będą przebywali w takiej jednostce usytuowanej:

  1. na obszarze gminy, w której wpisani są do rejestru wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady tej gminy, rady powiatu (o ile nie jest to miasto na prawach powiatu), sejmiku województwa oraz wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
  2. na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego samego powiatu co gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa;
  3. na obszarze gminy znajdującej się na obszarze tego samego województwa co gmina, w której wpisani są do rejestru wyborców, ale na obszarze innego powiatu – otrzymają kartę do głosowania w wyborach do sejmiku województwa.

Wyborcy stale zamieszkali w Warszawie, którzy będą przebywali w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym:

  1. w dzielnicy, w której wpisani są do rejestru wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do rady tej dzielnicy, Rady m. st. Warszawy oraz wyborach Prezydenta m. st. Warszawy;
  2. na obszarze innej dzielnicy, niż dzielnica, w której wpisani są do rejestru wyborców – otrzymają karty do głosowania w wyborach do Rady m. st. Warszawy oraz wyborach Prezydenta m. st. Warszawy.

 

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych placówkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.